Obchodní podmínky & Reklamační řád & Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Poskytovatel: Petr Malaník

IČ: 107312523

se sídlem: Mahlerova 11, Olomouc

e-mail: info@jamala-jamala.cz

telefon:728 244 164

web: www.jamala-jamala.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které naleznete níže.

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Na provedené práce bude vždy vypracována cenová kalkulace v rozsahu prací a rozměrů uvedených v poptávkové zprávě zaslané na výše uvedený e-mail nebo osobním jednáním. Cenová kalkulace bude odeslána kupujícímu elektronickou cestou.
 2. Po dohotovení prací bude cenová kalkulace upřesněna podle skutečných rozměrů výrobku určeného k prošití a použitého materiálu nutného k plnění prací.
 3. Práce budou provedeny v předem dohodnutém rozsahu. Tyto budou upřesněny před započetím prací. Veškeré změny budou odsouhlaseny elektronickou poštou.
 4. Při značení budou použity značící pomůcky určené pro práci s textilem.
 5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží nutného k provedení prací objednaného na přání zákazníka.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 2. zasláním požadavku na výše uvedený e-mail,
 3. osobní předáním.

 4. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nim souhlasí.
 5. Kupní smlouva o provedení díla vzniká potvrzením objednávky elektronickou poštou, případně doručením předmětu díla na adresu prodávajícího.
 6. V případě, že některé z dohodnutých prací nelze z povahy díla splnit, zašle poskytovatel kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku.

IV.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně převodem na bankovní účet uvedený na faktuře,
  1. dobírkou při převzetí zboží,
  1. v hotovosti při předání zboží.
 1. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do data uvedeného na faktuře.
 3. Zboží je kupujícímu dodáno:
  1. na adresu určenou kupujícím v objednávce,
  1. prostřednictvím výdejny zásilek (Zásilkovna) na adresu výdejny, kterou kupující určil,
  1. osobním odběrem.
 4. Náklady na dodání zboží jsou v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka byla doručena v pořádku a na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 2. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího.                   
 3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 4. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů.
 3. ode dne převzetí zboží,
 4. ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 5. ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 6. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
 7. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 8. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
 9. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

VI.

Práva z vadného plnění

1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím formuláře na e-mailovou adresu uvedenou výše.

6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.VII.

Záruční doba a reklamace

1. Záruka na dodané zboží činí 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v reklamaci. Záruční lhůta na zboží začíná běžet dnem převzetí zboží odběratelem. Jako záruční/dodací list slouží doklad o prodeji (faktura). Prodávající se zavazuje v záruční lhůtě vyměnit nebo opravit kteroukoliv část, jež selhala v důsledku vady materiálu nebo zpracování. Nárok na uplatnění záruky vzniká pouze v případě vad materiálu nebo vad způsobených při prošití. Záruka se nevztahuje na poškození zboží vinou neopatrné manipulace nebo používáním v podmínkách, do kterých výrobek svou povahou není určen. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na závady způsobené uživatelem nebo běžným opotřebením výrobku.

2.  Záruka se nevztahuje na vady  způsobené používáním  výrobků k jiným účelům, než ke  kterým  byly určeny nebo nesprávný používáním a ošetřováním výrobku.  Dále na vady vzniklé neodbornou úpravou nebo opravou.

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
 2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. Poskytovatel je opravávněn změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má prodávající i kupující právo od Smlouvy odstoupit.
 5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. 3. 2022

Ochrana osobních údajů

Petr Malaník, IČ: 107312523, Mahlerova 11, 779 00 Olomouc (dále jen správce) jako správce osobních údajů podle čl. 26 nařízení, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679  ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

Jméno a příjmení, Adresa, Telefonní číslo, Emailová adresa, Text zprávy

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro:

vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po nezbytnou dobu nutnou k vyřízení služby.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje poskytovatele.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Příloha: Formulář pro reklamaci

Adresát:               Petr Malaník , Mahlerova 11, Olomouc

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy: 
Jméno a příjmení: 
Adresa: 
E-mailová adresa: 
Zboží, které je reklamováno: 
Popis vad Zboží: 
Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy: 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

Datum:

Podpis: